All posts by spin-inter

Uønskede svangerskap forekommer i  alle aldre, med en topp blant kvinner i alderen 20-24 år.1

Når en kvinne er midt i 20-årene er det ganske vanlig at forhold og bruk av prevensjonsmiddel endrer seg. Kondomer brukes hyppig. Det er viktig å erkjenne at disse faktorene uunngåelig utsetter kvinner i denne aldersgruppen for risiko for uønsket svangerskap, til tross for ansvarlige holdninger og fornuftig bruk av prevensjonsmidler

2

Selv om uønsket graviditet oftest skjer når prevensjon ikke brukes, viser to studier at det også kan skje når prevensjon er blitt brukt.1,2

Over 30 % av uønskede graviditeter forekom faktisk når kvinnene brukte høyst effektiv prevensjon som p-piller eller spiral.1

1

Man må regne med at prevensjonssvikt eller mangel på prevensjon vil fore-komme siden kvinnen forsøker å unngå graviditet i nesten hele hennes fertile alder (fra hun er rundt 17 år (gjennomsnittsalder for første samleie), til hun er rundt 50. ) Hvis hun tar p-piller, må hun i denne perioden ta ca. 8000 tabletter på riktig måte. Det er derfor ikke overraskende at hun noen ganger kan glemme pillen, eller gjøre feil.

Det er viktig at kvinnene forstår at ellaOne ikke er en prevensjon som skal brukes fast.1

Det er avgjørende at kvinnen forstår at ellaOne ikke vil beskytte mot graviditet hvis de har ubeskyttet sex igjen etter å ha tatt ellaOne. De bør bruke en pålitelig barrière-prevensjonsmetode frem til neste menstruasjon (f.eks. kondom), selv om de bruker fast prevensjon som f.eks. p-piller.

 

Referanser

1. SPC ellaOne, 30.01.2017,  www.legemiddelsok.no

 

Seksualitet og seksuell adferd er sensitive temaer. Dette er for mange veldig privat. Når en kvinne ber om nødprevensjon, avslører hun at hun har hatt samleie. 

Kvinner som søker nødprevensjon viser ansvar ved å gjøre noe aktivt ved å oppsøke apotek. Det er viktig å behandle alle kvinner med respekt da vi ikke kjenner årsaken til hvorfor hun har behov for nødprevensjon.

Ubeskyttet sex eller prevensjonssvikt kan skje alle, av mange ulike grunner.

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

 

På samme måte som med ethvert legemiddel, har ellaOne noen kontraindikasjoner. ellaOne bør ikke tas av kvinner som:

 Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene1

Situasjoner hvor ellaOne ikke anbefales:

• Alvorlig astma som behandles med orale glukokortikoider1
• Alvorlig leversvikt1
• For kvinner som tar CYP3A4 induktorer (for eksempel plantebaserte legemidler
som inneholder johannesurt)1
• Samtidig bruk av nødprevensjon som inneholder levonorgestrel1
• ellaOne® inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med
galaktoseintoleranse, Lapp laktasemangel eller glukose-galaktose-malabsorpsjon.
• Amming anbefales ikke på en uke etter inntak av ellaOne1

 

Referanser
  1. SPC ellaOne, 30.01.2017, legemiddelsok.no

Ett av kriteriene for at et legemiddel skal bli gjort tilgjengelig reseptfritt er at det tolereres godt.2

• Sikkerhet for ulipristalacetat er evaluert hos 4718 kvinner i løpet av det kliniske utviklingsprogrammet.1

• De vanligst bivirkningene var hodepine, kvalme, magesmerter og dysmenoré1

• Sikkerhetsprofilen er sammenlignbar med levonorgestrel3

7

Effekt på menstruasjonssyklusen1)

Etter inntak av ellaOne kan menstruasjonen starte noen dager tidligere eller senere enn forventet. Ca. 7 % av kvinnene fikk menstruasjon mer enn 7 dager tidligere enn forventet. 18,5 % av kvinnene hadde en forsinkelse på mer enn 7 dager, og 4 % av forsinkelsene var mer enn 20 dager.

 

Et mindretall (8,7 %) av kvinnene rapporterte blødninger utenom menstruasjon som varte gjennomsnittlig 2,4 dager. Hos et flertall av tilfellene (88,2 %) ble denne blødningen rapportert som sporblødning. Blant kvinnene som fikk ellaOne i fase III-studiene, rapporterte kun 0,4 % kraftig blødning utenom menstruasjon.

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør
det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk.

 

Bivirkninger skal rapporteres til HRA Pharma via Takeda på
DSO-NO@takeda.com

Graviditet meldes til:
Graviditetsregisteret til HRA Pharma www.hra-pregnancy-registry.com (velg språk)

registry-stamp_NO

ellaOne er minst like effektiv som NorLevo ® (levonorgestrel) tatt i løpet av de første 72 timene etter ubeskyttet samleie.1

Resultater fra to uavhengige randomiserte kontrollerte undersøkelser (se tabellen) viste at effekten til ulipristalacetat ikke var dårligere enn levonorgestrel hos kvinner som fikk nødprevensjon mellom 0 og 72 timer etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Da dataene fra de to undersøkelsene ble kombinert med metaanalyse, var risikoen for graviditet med ulipristalacetat betydelig lavere enn for levonorgestrel (p = 0,046).

Randomisert kontrollert undersøkelse

Hyppighet av graviditeter (%)

innen 72 timer etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt2

Odds ratio [95 % CI] for graviditetsrisiko, ulipristalacetat/   levonorgestrel2

Ulipristalacetat

Levonorgestrel

HRA2914-507

0,91

(7/773)

1.68

(13/773)

0,50 [0,18-1,24]

HRA2914-513

1,78

(15/844)

2,59

(22/852)

0,68 [0,35-1,31]

Meta-analyse

1,36

(22/1617)

2,15

( 35/1625)

0,58 [0,33-0,99]

2. Glasier m.fl., Lancet 2010

ellaOne er vist å gi tre ganger færre antall graviditeter enn NorLevo tatt de første 24 timer etter ubeskyttet samleie2. ellaOne er antatt å hemme eller forsinke eggløsning. Farmakodynamiske data viser at ellaOne kan forhindre eggløsning selv når det tas like før eggløsning ventes (når LH har begynt å stige). ellaOne avbryter ikke en eksisterende graviditet1.
 

Referanser

Referanser

  1. SPC ellaOne,30.01.2017, www.legemiddelsok.no
  2. F.Glasier, S.T.Cameron, P.M. Fine et al. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contracep­tion: a randomised non.inferiority trial and meta-analysis. Lancet 2010;375:555-62

Eggløsning skyldes en økning i LH (luteiniserende hormon). ellaOne virker ved å hemme eller forsinker eggløsningen ved at LH-stigningen undertrykkes.

Inntak etter LH-stigning, men før LH topp 1

4


more

I perioden like før eggløsning vil ikke levonorgestrel (NorLevo®) kunne forhindre follikklen fra å sprekke. Mens ellaOne forsinker follikkelrupturen og er derved effektiv også når den tas like før eggløsning.1

trombonebackbottom

 

Inntak før LH stigning1

5


more

Hvis forventet eggløsning er 3 eller flere dager etter ubeskyttet samleie kan både ellaOne og levonorgestrel forsinke eggløsningen 1. Imidlertid er ellaOne mer effektiv i å forhindre at folliklen sprekker og dermed hindre uønsket graviditet 1.

trombonebackbottom

 

Inntak etter LH-topp 1

6

more

Hvis kvinnen allerede har hatt eller venter eggløsning samme dag hun har ubeskyttet samleie, vil ingen nødprevensjon hjelpe 1

trombonebackbottom

Dette er fordi LH-nivået (luteiniserende hormon) allerede har nådd toppen, som betyr at eggløsningsprosessen er på et punkt hvor den ikke kan stoppes eller allerede har inntruffet.

Dette forklarer hvorfor:

• Det er viktig å ta nødprevensjon så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie
• Nødprevensjon er ikke 100% effektiv

 

more

Hvis det er grunn til å tro at kvinnen venter eggløsning i morgen eller dagen etter, da risikoen for å bli gravid er størst, kan ellaOne forsinke eggløsningen1

trombonebackbottom

3D-WEBSOLO-NORVEGE

 

For bedre å forstå hvorfor ellaOne er en  effektiv nødprevensjon: 

  • Til tross for den vanlige “lærebok”-definisjonen av menstruasjonssyklusen, er tidspunkt av eggløsningen uforutsigbar1
  • Risikoen for å bli gravid er størst når ubeskyttet samleie foregår tett opp til eggløsning2
  • Til forskjell fra annen nødprevensjon, kan ellaOne hindre eller forsinke eggløsningen like før den skal inntreffe.
more

ellaOne kan nå kjøpes reseptfritt på alle apotek.

trombonebackbottom

 

intro-1-cross

 

30 % av kvinner i alderen 16-45 år rapporterte minst ett ubeskyttet samleie de siste 12 måneder.1

76 % av disse brukte ikke nødprevensjon, og utsatte seg dermed for  risiko for uønsket graviditet.1


3

Årsakene som ble oppgitt for ikke å bruke nødprevensjon var:1

• Mangel på kunnskap om graviditetsrisiko

• Mangel på kjennskap til nødprevensjon – tenkte ikke på det

• Mangel på kunnskap om tidspunkt for inntak

• Tilgjengelighet

Mange kvinner vet ikke at nødprevensjon kan være et alternativ.

more

Kvinner som tar nødprevensjon har forstått at de må handle raskt1

Flertallet (87%) av de som tok nødprevensjon tok pillen innen 24 timer mens 10 % ventet til dagen etter.1 Inntak av nødprevensjon etter 72 timer forekommer sjelden.1

For best mulig effekt er det viktig å ta nødprevensjon så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie.

trombonebackbottom